Statut fundacji InTHINKnity

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja „Fundacja InTHINKnity”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Monikę Formańską-Żadkowską oraz Martę Łoboda, zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Kancelaria Notarialna Notariusz Anna Bladowska, 81-393 Gdynia, Żwirki i Wigury 8A/4.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Gdynia.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

§ 5

 1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może posługiwać się nazwą w skrócie: „FI”.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz dla realizacji celów obranych przez Fundację.

Rozdział II

Cele i zasady działania

§ 7

Celem Fundacji jest działalność promocyjna, terapeutyczna, edukacyjna i kulturalno-oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów:

 1. Wspieranie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wyrównywanie szans tych osób.
 2. Wsparcie rozwoju obywateli poprzez prowadzenie na ich rzecz działań z zakresu edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia i rehabilitacji;
 3. Działalność na rzecz osób w wieku senioralnym;
 4. Prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy;
 6. Przeciwdziałanie homofobii, dyskryminacji z powodu tożsamości płciowej i orientacji seksualnej;
 7. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 8. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 9. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 10. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. Propagowanie wszelkich form turystyki i krajoznawstwa;
 12. Wspieranie dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 13. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 14. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 15. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej między innymi poprzez współpracę z ośrodkami polonijnymi;
 16. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wykorzystanie sportu jako narzędzia integracji społecznej;
 17. Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym oraz propagowanie zdrowego stylu życia;
 18. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 19. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców, wsparcie imigrantów;
 20. Działalność charytatywna, w tym również promocja i organizacja wolontariatu;
 21. Poradnictwo zawodowe oraz doradztwo zawodowe;
 22. Propagowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym na rzecz ochrony środowiska, klimatu;
 23. Działania na rzecz pieczy zastępczej;
 24. Propagowanie idei przedsiębiorczości;
 25. Skalowanie innowacji społecznych i edukacyjnych;
 26. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, wychowawcza, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działania zmierzające do wyrównywania szans słabszym grupom społecznym,
 2. organizowanie warsztatów, szkoleń, doradztwa, konferencji, zajęć terapeutycznych i innych form edukacji grupowej i indywidualnej,
 3. organizowanie (współorganizowanie) przedsięwzięć typu inkubatory biznesu, lokalne centra biznesu, wspierające drobną, młodą przedsiębiorczość,
 4. organizowanie warsztatów i terapii poprzez sztukę,
 5. działania terapeutyczno – rozwojowe w oparciu o zajęcia sportowe,
 6. prowadzenie ośrodków i poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 7. działania zwiększające aktywność społeczną osób niezależnie od wieku,
 8. współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w kraju i za granicą,
 9. prowadzenie działalności informacyjnej o wszelkich formach działań własnych Fundacji bądź innych podmiotów nakierowanych na osiągnięcie celów Fundacji,
 10. organizację przedsięwzięć sportowych,
 11. działalność wydawniczą, publikacje i wystąpienia publiczne,
 12. podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych), z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 5. dochodów z praw majątkowych Fundacji,
 6. odsetek bankowych,
 7. działalności gospodarczej,
 8. środków pozyskanych z funduszy prywatnych.

§ 11

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 2. Dochody z własności mogą być używane wyłącznie na realizację podstawowych celów Fundacji.
 3. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Rozdział IV

Władze Fundacji

§ 12

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarząd.
 2. Zarząd liczy minimalnie dwóch, zaś maksymalnie pięciu członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołanych przez Fundatorów na czteroletnią kadencję.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, śmierci lub rezygnacji członka Zarządu albo w wyniku jego odwołania przez Fundatorów.

§ 13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 2. administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i udzielanie pełnomocnictw,
 3. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
 4. opracowywanie planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji,
 5. opracowywanie programów działania Fundacji i planów ich realizacji,
 6. powoływanie, w razie potrzeby, i odwoływanie dyrektora Fundacji. Kompetencje dyrektora określa Zarząd,
 7. przeprowadzanie likwidacji Fundacji.

§ 14

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes przesyłając drogą elektroniczną a w razie braku możliwości jej użycia – pocztą tradycyjną, informację o terminie i miejscu posiedzenia na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie.
 3. Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać zebranie Zarządu na żądanie ministra sprawującego nadzór nad Fundacją lub co najmniej 2 członków Zarządu, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu plus jeden. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Zarząd może powoływać Komisje Problemowe. Przewodniczący Komisji, jeśli nie są członkami Zarządu, mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach z głosem doradczym.
 6. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.

§ 15

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych składają Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu plus jeden. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 2. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnej realizacji swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu plus jeden. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu plus jeden. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.
 4. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd. Zarząd może powołać likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.